Fenerbahçe

Fenerbahçe'den Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Hasan Demir
Ekleyen Hasan Demir
Fenerbahçe arması
Fenerbahçe arması / Anadolu Agency/GettyImages
facebooktwitterreddit

Fenerbahçe Futbol A.Ş, KAP'a yaptığı açıklamada 2020 yılı hesap döneminin 200.888.936 TL net dönem zararıyla sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımının yapılamayacağını duyurdu.

Özet Bilgi 2020 Olağan Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Notları

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.06.2020

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.05.2021

Karar Tarihi 17.01.2022

Genel Kurul Tarihi 18.02.2022

Genel Kurul Saati 14:00

GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.02.2022

Ülke Türkiye

Şehir İSTANBUL

İlçe KADIKÖY

Adres Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı, Recep Peker Caddesi, 1907 Tribünü, Kızıltoprak, Kadıköy, İstanbul

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması ve müzakeresi,

5 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanmış finansal tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

6 - Yönetim kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet dönemi için ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7 - 2020 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Şirket'in Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı karının kullanım şekli, dağıtılacak kar paylarının oranlarının belirlenmesi ve kar dağıtım tarihi konusundaki teklifinin okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

8 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

9 - Yönetim Kurulu tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde TTK 363. Maddesi gereği seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin Genel Kurul onayına sunulması

10 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,

11 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı faaliyet dönemi için teklif ettiği Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi gereği teklif ettiği Şirket denetçisinin onaylanması,

12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,

13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin ve yetkilerin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi,

14 - Şirketin bağış ve yardım politikası ve yıl içinde yapılmış olan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

15 - Şirketin 2020 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

17 - Dilek ve Temenniler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 2 Genel Kurul Davet Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 17.01.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı gereğince

Futbol şubesi ile ilgili yönetim organizasyonu yapısında değişikliğe gidilecek olmasından dolayı, Şirket yönetim kurulu üyelerinin yeniden seçilmesine yönelik olarak, 17.12.2021 tarihinde gerçekleştirilen 01.06.2020-31.05.2021 Hesap Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının tekrarlanmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin 01.06.2020 - 31.05.2021 özel hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Davet Metni, Bilgilendirme Dökümanı ekte bilgilerinize arz olunur.

(90min Türkiye'yi artık sosyal medyadan takip edin! 90min Türkiye resmi Facebook sayfasını takip etmek için tıklayın! 90min Türkiye resmi Instagram hesabı için ise burayı tıklayın.)

facebooktwitterreddit